Tenderët

Kërkohet ndryshim i kritereve në tenderin 500 mijë eurosh të KOSTT-it

Kërkohet ndryshim i kritereve në tenderin 500 mijë eurosh të KOSTT-it
16:15 | 20 Shkurt 2020

Përfaqësues së kompanisë ”Advanced Business Solutions – ABS” po kërkojnë ndryshimin e kritereve të dosjes së tenderit në tenderin  500 mijë eurosh të “Rregullimi i dhomës së Serverëve-Ndërtimi i Qendrës së të dhënave, rrjetit dhe zhvendosja e sistemeve ekzistuese”. Eksperti i Organit Shqyrtues të Prokurimit ka rekomanduar që ankesa e Operatorit Ekonomik në fjalë të aprovohet si e bazuar dhe lënda të kthehet në rivlerësim, por një gjë të tillë e kanë kundërshtuar gjatë seancës përfaqësuesit e KOSTT-it, raporton “Front Online”.

Gerond Mece nga kompania “Advanced Business Solutions – ABS” në seancën e OSHP-së të cilën e ka monitoruar “Front Online” ka thënë se gjatë përgatitjes së ofertës për këtë proces prokurimi  u gjendem para disa fakteve, te cilët e bënin te pamundur dorëzimin e ofertës, pasi që sipas tij cenonin besueshmërinë teknike të projektit dhe sigurinë e funksionimit te tij.

“Për këto arsye parashtruam kërkesën për rishqyrtim me datën 10.010.2020 pranë autoritet. Thelbi i ankesave tona kishte te bënte me problematikat e renda, kontradiktat dhe paqartësinë e specifikimeve teknike te autoritetit kontraktor për ndërtimin e qendrës se te dhënave, për elementet me jetik te dhomës se serverëve siç janë furnizimi me energji elektrike, sistemi i kondicionimit apo sistemi i mbrojtjes ndaj zjarrit, te cilat siç janë nuk mund te realizojnë një dhome serverash funksionale. AK nuk u shpreh aspak ne lidhje me ketë ankimim, dhe pa asnjë fjale te vetme shpjegim e hodhi poshtë. Ne këto kushte, bazuar ne ligj ne ju drejtuam Autoritetit te OSHP. Ne email-in e datës 13.02.2020, ne jemi shprehur se pranojmë plotësisht mendimin e ekspertit. Por ne kushtet ku AK nuk e pranoji mendimin e ekspertit, bazuar edhe ne argumentet e tyre te shprehura ne përgjigjen e drejtuar OSHP, me lejoni te flas sa me shkurtimisht disa nga problematikat me te renda qe bëjnë te pamundur funksionimin normal edhe realizimin me sukses te procedurës nga KOSTT.AK është shume kontradiktor, i pasakte teknikisht ne lidhje me furnizimin me energji te dhomës se serverëve” ka thënë ai, raporton “Front Online”.

 Në anën tjetër, Abdusatar Ibrahimi nga KOSTT ka thënë se KOSTT ka shpallur një tender për rregullimin e dhomave te serverëve, është i rëndësisë se veçantë. “Sa për informim desha te ju informoj se në Dosje të Tenderit te Autoriteti Kontraktues ka figuruar qartë data e saktë e vizitës me 23.12.2019 ne ketë site vizite kin marr pjese 4 Operatorë Ekonomik, ndërsa OE në fjalë nuk ka qenë prezent, nga praktikat e mia çdo OE serioz në një projekt të tillë serioz patjetër insiston ne site vizite, nuk po hy ne atë se a ka figuruar klima ne anën e djathtë e ne anën tjetër serveri. Por, çuditërisht eksperti duhet par se OE nuk ka pas qasje ne site vizite dhe i  cili nuk bene pyetje ne afatin ligjor por bën pyetjen 7 dite para hapjes se tenderëve, e cila e ve ne lajthitje Autoriteti Kontraktues duke marr parasysh se duhet anulohet procedura duke marr parasysh presionet nga institucionet relevante, duke marr parasysh se KOST do te anëtarësohet ne prin NE UNCI qe është shume jetike për Kosovën” ka thënë ai, raporton “Front Online”.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do t’u mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimit.

Kush janë parakushtet efektivitetit dhe efiçiencës?

Të tjera