Tenderët

Komuna e Gjakovës injoron “Gjykatën e Tenderëve”

Komuna e Gjakovës injoron “Gjykatën e Tenderëve”
14:47 | 14 Janar 2020

Përfaqësues të Komunës së Gjakovës nuk kanë marrë pjesë të hënën në seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP), ku është dëgjuar ankesa e Operatorit Ekonomik (OE) “Korben” në lidhje me procesin e prokurimit: “Rivitalizimi i Eshnores-Çabrat në Gjakovë-Kontratë dy vjeçare”, raporton “Front Online”.

Gjatë seancën ekspertja shqyrtues e OSHP-së, Hafseje Zejnullahu, ka thënë se qëndron në tërësi pranë raportit të datës 23.12.2019, ku njëkohësisht i propozoj Panelit Shqyrtues që ankesa e operatorit ekonomik te aprovohet si e bazuar, të anulohet vendimi për dhënie te kontratës dhe rekomandojmë qe lënda te kthehet ne rivlerësim.

Gjithashtu edhe Alban Zeneli nga kompania “Korben” në fjalën përfundimtare tha se kërkojnë nga Paneli shqyrtues te aprovoj ankesën e tyre në tërësi si të bazuar dhe lënda te kthehet në rivlerësim pranë Autoriteti Kontraktues (Komunës së Gjakovës), duke obliguar që t’i mënjanoj të gjitha shkeljet ligjore të konstatuara dhe te faktuara përmes ankesës sonë dhe vërtetimit te tyre nga ekspertja shqyrtuese e rastit.

Vendimi i OSHP-së për këtë proces të Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa “Front Online” do t’ iu mbaj të informuar për këtë proces të prokurimit deri në përmbyllje të procesit në tërësi.

Përndryshe, Komuna e Gjakovës udhëhiqe nga nënkryetari i AAK-së, Ardian Gjini.

\ Front Online /

 

Comodita nis 35 kontejnerë me dyshekë për në SHBA

Të tjera