[wp-story]

Tenderët

I refuzohet oferta, pasi që tejkaloi buxhetin për 80 euro

I refuzohet oferta, pasi që tejkaloi buxhetin për 80 euro
10:25 | 20 Janar 2020

Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP) në tenderin “Servisimi dhe mirëmbajtja me pjesë rezerve për Gjeneratorë dhe Sistemin Elektronik të AKKVP-së” me  numër prokurimi: 329-19-8406-2-3-6 ka refuzuar ankesën e Operatorit Ekonomik (OE) “AS Tech”, pasi që oferta e kësaj kompanie sipas zyrtarit të prokurimit të këtij Institucioni ka tejkaluar buxhetin e paraparë prej 80 euro. Por, në anën tjetër përfaqësues të Operatorit Ekonomik e thonë se totali i ofertës është nën buxhetin e paraparë të autoritetit, raporton “Front Online”.

 Dukagjin Ramadani nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës (AKKVP) në seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) gjatë seancës të cilën e ka monitoruar “Front Online” ka thënë se si Autoriteti Kontraktues (AK) kanë konstatuar se ka pasur një kapërcim profesional nga ana e Eksperti Shqyrtues (ESH). “Totali krahasues i tenderit nuk ka qenë totali i kontratës, kjo ka qenë e ndare ne katër pjesë: Servisimi i gjenartorit, servisimi i rregullt, lista për pjesë rezervë puna e dorës dhe shërbime te tjera. Vlera ka qen 9010 euro. Nëse e lidhim kontratën sipas raportit të ekspertit atëherë kjo kurrë nuk mund të realizohet. P.sh. Nëse një siguresë e shpenzojmë, atëherë siguresën e dytë nuk mund te shfrytëzojmë. Për listën për pjese rezerve ka qenë 2500 euro për pune dore 3500 euro dhe  mirëmbajtje 1500 euro. Ne rastin konkret Oferta e OE- ankues e ka tejkaluar buxhetin e Autoritetit Kontraktues e ka dhënë për servisim te rregullt, AK sipas ligjit i jep të drejt të refuzoj një ofertë qe kalon buxhetin e Autoritetit Kontraktues” ka thënë ai, raporton “Front Online”.

Gjatë prezantimit në seancë Ekspertja Shqyrtuese Abetare Prebreza në seancën e OSHP-së ka thënë se vlera e ofertës se OE ankues nuk e tejkalon vlerën e parashikuar. Qëndroj mbrapa ekspertizës se dhënë te datës 06.01.2020”ka thënë ajo.

Afrim Sadiku, përfaqësues i OE ankues ka thënë se vlera e ofertës së kompanisë së tij është 7799 euro e jo 9090 euro siç pretendon Autoriteti Kontraktues. Ai në fjalën e tij përfundimtare në seancën e OSHP-së kërkoi nga Paneli Shqyrtues të aprovoj ankesën si të bazuar dhe lënda të kthehet në rivlerësim, raporton “Front Online”.

Deri sa në anën tjetër në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i AK-së kërkojë nga Paneli Shqyrtues të hedhet poshtë ankesa e OE ankues si e pa bazuar dhe te mbetet ne fuqi vendimi i Autoritetit Kontraktues.

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do të iu mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimi / Front Online /

“Graniti” hap showroom-in e dytë në Prishtinë (VIDEO)

Të tjera