[wp-story]

Tenderët

Vendimi i OSHP-së kundër rekomandimit të ekspertit Sahit Beqiri

Vendimi i OSHP-së kundër rekomandimit të ekspertit Sahit Beqiri
15:38 | 18 Shkurt 2020

Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) ka anuluar vendimin e Autoritetit Kontraktues (AK) Policisë së Kosovës për anulimin e tenderit “Furnizim me këpucë elegante” e ku vlera e parashikuar e kontratës është 121,620 euro, raporton “Front Online”.

Kundër vendimit të Policisë së Kosovës për anulim të këtij procesi të Prokurimit në OSHP ishin ankuar dy Operatore Ekonomik (OE), “A&V Collection” nga Prishtina si dhe kompania tjetër “Solid” nga Suhareka.

Për këtë proces Prokurimit, eksperti  Shqyrtues i OSHP-së Sahit Beqiri në ekspertizën e nxjerrë e ka rekomanduar Panelin Shqyrtues të OSHP-së që ankesat e kompanive ankuese të refuzohen.

“Duke u bazuar ne sqarimet e lartpërmendura, eksperti shqyrtues i propozon panelit shqyrtues qe ankesat e OE ankues, to refuzohen si to pa bazuar, dhe rekomandon qe to mbetet ne fuqi njoftimi mbi vendimin e autoritetit kontraktues” thuhet në rekomandimin e ekspertit të OSHP-së Sahit Beqiri, raporton “Front Online”.

Por, kundër një rekomandimi të tillë janë shprehur në seancën e OSHP-së të cilën e ka monitoruar “Front Online” përfaqësuesit e këtyre dy kompanive e ku nga Paneli i OSHP-së kanë kërkuar që ankesat e tyre të cilësohen si plotësisht të bazuara.

Për këtë seancë kryetar i Panelit Shqyrtues ka qenë Nuhi Paçarizi, Blerim Dina, referues si dhe Goran Milenkoviç, anëtar kanë marrë vendim që  dy ankesat e Operatoreve Ekonomik të aprovohen si pjesërisht të bazuara. Po ashtu, në pikën e dytë të këtij vendimi Paneli i OSHP-së ka anuluar edhe vendimin e Policisë për këtë aktivitet të Prokurimit.

“Paneli Shqyrtues duke u bazuar në shkresat e lëndës të cilat i ka pasur në dispozicion si dhe sqarimet e ekspertit, shqyrtues profesional vjen në përfundim se vlerësimi dhe krahasimi i ofertave nuk është bërë konform nenit 59 të Ligjit të Prokurimit Publik dhe njëkohësisht obligon Autoritetin Kontraktues që gjatë rivlerësimit konform nenit 59.2 si dhe 72 të Ligjit të Prokurimit Publik t’i verifikojë dhe kërkoj sqarime shtesë për të gjitha dëshmitë-dokumentet sa iu përket mostrave të dorëzuara në seancën dëgjimore nga Operatoret Ekonomik ankues dhe të bëjë verifikimin e tyre komfort këtyre dispozitave ligjore” thuhet në vendimin e Panelit Shqyrtues të OSHP-së.

Vendimi i Autoritetit Kontraktues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do t’u mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimit. / Front Online / 

Loja e madhe ka filluar nga 31 Janar dhe vazhdon deri me 2 Shkurt në Petrol Company

Të tjera