Lajme

Në muajtë e fundit të mandatit Ahmeti shpall tenderin 2,4 milionësh (dokument)

Në muajtë e fundit të mandatit Ahmeti shpall tenderin 2,4 milionësh (dokument)
11:49 | 08 Korrik 2021

Komuna e Prishtinës e cila drejtohet nga Shpend Ahmeti ka shpallur tenderin prej 2,4 milionësh për mirëmbajtjen e rrugëve dhe trotuareve në komunën e Prishtinës, raporton “Front Online”.

Në njoftimin për kontratë thuhet se tenderi në fjalë është ndarë në 11 lote që përfshinë gjithë territorin e komunës së Prishtinës.

Për Operatoret Ekonomik (OE) që aplikojnë në këtë proces prokurimi duhet të kenë një vërtetim nga administrata tatimore e vendit të themelimit të Operatorit Ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit.

Sipas njoftimit të publikuar thuhet se ky vërtetim kërkohet vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues, raporton “Front Online”.

“Dëshmi se kompania nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore te lëshuar nga Gjykata – kërkohet origjinali vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërblim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues” thuhet në njoftim

Gjithashtu, Operatori Ekonomik duhet t’i ofrojë dëshmi të kënaqshme Autoritetit Kontraktues se qarkullimi vjetor i Operatorit Ekonomik, gjatë tre viteve të fundit fiskale ka qenë prej jo më pak se Loto 1- 160,000.00 €, Loto 2- 170,000.00 €, Loto 3- 220,000.00 €, Loto 4- 170,000.00 €, Loto 5-220,000.00 €, Loto 6- 170,000.00 €, Loto 7- 130,000.00 €, Loto 8- 80,000.00 €, Loto 9- 100,000.00 €, Loto 10-80,000.00 €, Loto 11- 100,000.00 €, raporton “Front Online”.

Ofertat për këtë proces milionësh prokurimi pritet të hapen me 26.07.2021, raporton “Front Online”

Kush janë parakushtet efektivitetit dhe efiçiencës?

Të tjera