[wp-story]

Tenderët

Komuna e Gjilanit kërkon noterizimin edhe të certifikatave origjinale!

Komuna e Gjilanit kërkon noterizimin edhe të certifikatave origjinale!
10:38 | 15 Janar 2020

Mungesa e noterizimit të një certifikatë origjinale ka nxjerrë nga gara konsorciumin ”Golden Consulting Center”SH.P.K.. & NSH” Spinp Agency” për tenderin e komunës së Gjilanit: “Vlerësimi strategjik mjedisor të HZK-së” me nr. prokurimit: 651-19-7296-2-2-1, raporton portali “Front Online”.

Në seancën e Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP) të cilën e ka monitoruar “Front Online” përfaqësuesja nga komuna e Gjilanit, Shqipe Hoxha, ka thënë se me Dosje të Tenderit (DT) është kërkuar që çdo certifikate të noterizohet.

Por, në anën tjetër përfaqësuesi i konsorciumit ankues ”Golden Consulting Center”SH.P.K.. & NSH” Spinp Agency”, Agon Aliu, ka thënë se certifikatat origjinale nuk ka nevojë të noterizohen, raporton “Front Online”.

 Kryetari i Panelit Shqyrtues i njoftoi të pranishmit me objektin e shqyrtimit si dhe me shkresat e lëndës dhe në vazhdim fjalën ia dha përfaqësuesit të OE-së ankues “Golden Consulting Center”SH.P.K & NSH” Spinp Agency”, Agon Aliu. Ai në seancën e OSHP-së të cilën e ka monitoruar “Front Online” ka thënë se ka thënë se qëndrojnë në tërësi pranë ankesës që e kanë bërë në OSHP.

“Korrespodencat i kemi bre në formën elektronike, duke u nisur nga kjo nuk kemi diçka shtesë vetëm se qëndrojmë mbrapa pretendimeve tona ankimore dhe pajtohemi me mendimin e Eksperti Shqyrtues. Ai më tutje tregoi se është diskualifikuar nga gara pasi që nuk e ka pasur të noterizuar një certifikate, por ai më tutje ka treguar se certifikatat origjinale nuk ka nevojë që të noterizohen.

“Këto janë origjinale kopjet nuk i kemi prezent, kopjet duhet t’i shikojmë a janë te noterizuara, duhet te shikojmë ne zyrë” ka thënë ai, raporton “Front Online”.

Në anën tjetër, Shqipe Hoxha, nga komuna e Gjilanit ka thënë se Autoriteti Kontraktues e kanë shqyrtuar përgjigjen e ekspertit, ashtu siç e kemi vlerësuar lëndën krejt çka nuk jemi pajtuar me ketë është arsyeja nëse nuk dorëzohen dokumentet siç kemi kërkuar, atëherë Operatori Ekonomik nuk i plotësohen kriteret dhe nuk mund të mbetet në garë.

Gjithashtu edhe gjatë prezantimit në seancë Eksperti  Shqyrtues, Sahit Beqiri deklaroi se qëndron në tërësi mbrapa ekspertizës janë te sqaruara te gjitha ne ekspertizë, ku ka rekomanduar që lënda të kthehet në rivlerësim.

Në fjalën përfundimtare përfaqësuesi i OE ankues, Agon Aliu, kërkoi nga Paneli Shqyrtues të aprovoj ankesën e tij si të bazuar si dhe lëndën në fjalë ta kthej në rivlerësim.

Deri sa në fund, përfaqësuesja e Autoriteti Kontraktues kërkojë nga Paneli Shqyrtues te hedhë poshtë ankesën e OE ankuese si te pa bazuar dhe te mbetet ne fuqi vendimi i Autoritetit Kontraktues

Vendimi i Panelit Shqyrtues për këtë aktivitet Prokurimit do të merret në ditët në vijim, deri sa portali “Front Online” do të iu mbaj të informuar në vazhdimësi për rrjedhën e këtij procesi të prokurimi

\ Front Online /

“Petrol Company” në natën e “Kurban Bajramit” e bën me shtëpi të re familjen nga Skenderaj

Të tjera