Lajme

Këto janë të gjitha vendimet e Qeverisë, për masat e reja ndaj COVID-19

Këto janë të gjitha vendimet e Qeverisë, për masat e reja ndaj COVID-19
21:20 | 25 Shtator 2020

 prej 100 Euro në muaj, për muajt korrik, gusht dhe shtator 2020, në vlerë totale prej 1,593,400 Euro (Një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tremijë e katërqind €).

Pagesa e orëve shtesë, si dhe shtesës në pagë bëhet në bazë të listave të bashkëngjitura këtij vendimi, të aprovuara nga Ministri dhe Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Punëve të Brendshme, që konfirmojnë përputhshmërinë e listave emërore të përgatitura dhe aprovuara nga Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës.

 

Kredi me afat rekord të shqyrtimit dhe aprovimit

Të tjera