Tenderët

811 mijë euro tender për renovimin e objektit të Prokurorisë Speciale

811 mijë euro tender për renovimin e objektit të Prokurorisë Speciale
11:13 | 13 Prill 2020

Zyra e Prokurimit e Këshillit Prokurorial të Kosovës ka përzgjedhur konsorciumin “NBT –ING” & “BAJRAMAJ” si fitues të tenderit për renovimin e objektit të Prokurorisë Speciale të Kosovës, raporton “Front Online”.

Në njoftimin e publikuar thuhet se në këtë proces prokurimi kanë aplikuar gjithsejtë pesë kompani, e ku për kontratë është rekomanduar Operatori Ekonomik i përgjegjshëm me çmimin më të ulët.

“Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A te ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për dhënie te kontratës” thuhet në fund të njoftimit të publikuar / Front Online /

Prince Caffe pjesëmarrës në panairin DUBAI EXPO 2021

Të tjera