[wp-story]

Kronika

25 vjet burg për grupin kosovar që planifikuan sulme terroriste brenda dhe jashtë vendit

25 vjet burg për grupin kosovar që planifikuan sulme terroriste brenda dhe jashtë vendit
17:53 | 04 Shtator 2019

Departamenti për Krime të Rënda në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ka shpallur Aktgjykimin kundër gjashtë të akuzuarve B.B., R.K.,G.SH.,E.H.,A.A. dhe L.M, të cilët janë dënuar me 25 vjet e nëntë muaj burg gjithsej.

I akuzuari B.B. është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim unik në kohëzgjatje prej 10 viteve për veprën penale “Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit Kushtetues dhe Sigurisë së Republikës së Kosovës” nga neni 144 par. 1 lidhur me veprën penale Kryerja e veprës terroriste nga neni 136 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së dhe veprën penale Lehtësimi në kryerjen e terrorizmit neni 138 par. 1 KPRK-së.

I akuzuari R.K. është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 4 viteve për veprën penale Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit Kushtetues dhe Sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 par. lidhur me veprën penale “Kryerja e veprës terroriste nga neni 136 par. 1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

I akuzuari G.SH. është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim unik në kohëzgjatje prej 7  viteve për veprën penale Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit Kushtetues dhe Sigurisë së Republikës së Kosovës nga neni 144 par. 1 lidhur me veprën penale Kryerja e veprës terroriste nga neni 136 par. 1 të KPRK-së dhe veprën penale rekrutimi për terrorizëm nga neni 139 të KPRK-së.

E akuzuara E.H. është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 1  viti për veprën penale “Përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit Kushtetues dhe Sigurisë së Republikës së Kosovës” nga neni 144 par. 1 lidhur me veprën penale “Kryerja e veprës terroriste” nga neni 136 par. 1 të KPRK-së.

I akuzuari A.A. është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej 1  viti e gjashtë muaj për veprën penale ‘Mos lajmërimi i përgatitjes se veprave penale’ nga neni 385 par. 2 nën par 2.4 të KPRK-së.

I akuzuari L.M. është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim unik në kohëzgjatje prej 2  vite e tre muaj për veprën penale ‘Mos lajmërimi i përgatitjes se veprave penale’ nga neni 385 par. 2 nën par 2.4 të KPRK-së dhe veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll  ose posedim të   paautorizuar te armëve” nga neni 374 par.1 të KPRK-së.

Të akuzuarve B.B., R.K. dhe G.SH. konform nenit 367 par.2 dhe 3 lidhur me par.1  pika1.1 KPP-së  iu vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmërinë e këtij aktgjykimi por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar, ndërsa të akuzuarve A.A. dhe L.M. konform nenit 367 par.1 pika 1.2 të KPPRK-së, iu është ndërprerë masa e paraburgimit sot me datë 04.09.2019.

Po ashtu konform nenit 69 par.1 të KPRK-së, ndaj të akuzuarit B.B është  shqiptuar edhe dënimi plotësues konfiskimi i shumës së të hollave prej 9,001.46 euro, të cilat kanë qenë të dedikuara për financim të terrorizmit e të sekuestruara sipas urdhëresës së kësaj gjykate.

Nga i akuzuari L.M. konfiskohen armët e zjarrit, një pushkë automatike me nr. serik: 53815 me dylbi (rusian 50:50) si dhe 40 fishek të kalibrit 7.65 mm.

Sipas Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, gjashtë të akuzuarit kishin paraparë sulme terroriste brenda dhe jashtë Kosovës, sulme terroriste ndaj diskotekave në Graçanicë, sulme në kishën ortodokse në Mitrovicën Veriore, sulme ndaj ushtarëve të KFOR-it në Kosovë dhe sulme terroriste në Francë e Belgjikë.

Kundër këtij vendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

“Petrol Company” në natën e “Kurban Bajramit” e bën me shtëpi të re familjen nga Skenderaj

Të tjera