Lajme

11 vite pas vrasjes së Naim Hajrizit, gjykimi për rastin “Çekiçi” do të filloj sërish nga zero

11 vite pas vrasjes së Naim Hajrizit, gjykimi për rastin “Çekiçi” do të filloj sërish nga zero
16:05 | 01 Shtator 2020

Kur janë bërë më shumë se 11 vite që nga vrasja e Naim Hajrizit, gjykimi ndaj dy të akuzuarve për këtë rast, Gëzim Retkoceri dhe Osman Spahiu, do të filloj sërish nga fillimi.

Kjo pasi që, Gjykata e Apelit e ka kthyer këtë rast sërish në rigjykim në shkallën e parë.

Gjykata Themelore në Prishtinë, më 21 janar 2020, e kishte shpallur fajtor për veprën penale të vrasjes së rëndë, Gëzim Retkocerin. Të njëjtin, shkalla e parë e kishte gjykuar me 30 vjet burgim.

Retkocerit, i cili akuzohet për vrasjen e Naim Hajrizit, në dënimin e shqiptuar do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga 30 prilli 2009 e tutje. Të njëjtit i është konfiskuar edhe një veturë e markës “Golf 2”.

Ndërsa, i akuzuari tjetër në këtë rast, Osman Spahiu, ishte shpallur fajtor për veprën penale “dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprës penale” dhe ishte dënuar me 10 vjet burgim. Duke qenë se Spahiu kishte qenë në paraburgim nga viti 2009 e deri më 21 janar 2020, i njëjti tashmë veç e ka mbajtur dënimin e shqiptuar ndaj tij.

I akuzuari Osman Spahiu, fillimisht ngarkohej me veprën penale “vrasje e rëndë”, mirëpo, pasi prokurorja Fikrije Fejzullahu, në seancën e 10 janarit 2020, kishte bërë rikualifikimin e veprës penale në “dhënia e ndihmës kryesve pas kryerjes së veprës penale”, ai edhe e kishte pranuar fajësinë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

E pakënaqur me lartësinë e dënimit të shqiptuar ndaj të akuzuarit Retkoceri, prokuroria dhe përfaqësuesi i palës së dëmtuar, Berat Tmava, ishin ankuar në Apel, nga e cila kërkonin ashpërsimin e dënimit.

Ndërsa, në anën tjetër, mbrojtja e të akuzuarit kishte kërkuar nga Apeli që të akuzuarin Retkoceri ta liroj nga akuza ose që lëndën ta kthej sërish në rigjykim.

Lidhur me këto ankesa, kolegji i Apeli kishte mbajtur seancën më 15 korrik 2020. Pas shqyrtimit të ankesave, kolegji i përbërë nga gjyqtarët, Tonka Berishaj, Driton Muharremi dhe Vaton Durguti, ka vendosur që të aprovojë si të bazuar ankesën e mbrojtëses së të akuzuarit Retkoceri, avokates Kosovare Kelmendi kurse ankesat e prokurorisë dhe palës së dëmtuar i ka vlerësuar si jo lëndore tani për tani.

“Gjykata e Apelit më vëmendje ka shqyrtuar aktgjykimin e shkallës së parë, ankesën e mbrojtëses të të akuzuarit si dhe shkresat e lëndës dhe vlerëson se përsëri aktgjykimi i shkallës së parë në këtë rast penal është i përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale si dhe vërtetim të gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike” – thuhet në aktgjykimin e Apelit.

Sipas aktgjykimit të Apelit, duke qenë se kjo lëndë edhe njëherë tjetër ishte kthyer në rigjykim në shkallën e parë, kjo e fundit, sipas Apelit, në masë të madhe nuk i kishte përfillur udhëzimet e dhëna nga gjykata e shkallës së dytë.

Sipas vlerësimit të Apelit, shkalla e parë nuk ka dhënë arsye për faktet vendimtare duke pas kundërthënie në mes dispozitivit dhe aktgjykimit si pasojë e mos arsyetimit të secilës provë veç e veç dhe duke mos i ndërlidhur me njëra tjetrën për të ardhur deri te një gjendje faktike e drejtë dhe e plotë.

Sipas Apelit, shkalla e parë nuk analizuar dhe vlerësuar provat si të vetme se çka vërtetojnë dhe të gjitha provat e ndërlidhura me njëra tjetrën çfarë gjendje faktike vërtetojnë. Po ashtu, sipas aktgjykimit të Apelit, shkalla e parë nuk ka specifikuar veprimet inkriminuese të secilit të akuzuar në raport me kryerjen e eventuale të vrasjes.

“Duke pas parasysh se në rastin konkret kemi të bëjmë me një lëndë penale tepër serioze, kjo Gjykatë në mënyrën se si është përpiluar aktgjykimi i shkallës së parë nuk mund ta kalon si të tillë pasi që e njëjta për arsyet e cekura më lartë është e përfshirë me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale” – thuhet në aktgjykimin e Apelit.

Siç thuhet në aktgjykimin e Apelit, nuk janë dhënë arsye në aktgjykimin e shkallës së parë se ku janë marrë njollat e gjakut të cilave iu është bërë profili i ADN-së dhe të cilat rezultuan se i takojnë tani të ndjerit Naim Hajrizi. Pastaj, nuk është sqaruar çështja e gjetje së bykut të drurit dhe nuk është sqaruar çështja e çekiçit gjegjësisht si ka arritur i njëjti në gjykatë dhe cila është rëndësia e të njëjtit në këtë çështje penale.

“Këto udhëzime të Gjykatës së Apelit edhe pse të detyrueshme për gjykatën e shkallës së parë nuk janë përfillur dhe të njëjtat kanë pasur edhe në aktgjykimin tjetër i cili është objekti i vlerësimit tani nga kolegji i kësaj gjykate” – thuhet në aktgjykimin e Apelit.

Në fund, Apeli thekson se gjykata e shkallës së parë ka lirinë e veprimit rreth vlerësimit të provave ndërsa Gjykata e Apelit vetëm bën rivlerësimin e provave dhe nëse gjen gabime, vetëm në raste të jashtëzakonshme bën administrimin e provave me hapjen e shqyrtimit në shkallë të dytë. Në rastin konkret, Apeli thekson se ka gjetur se përshkrimi faktik nuk është bërë si duhet në aktgjykim dhe se arsyetimi është i pamjaftueshëm.

Ndryshe, ky rast ishte kthyer edhe më herët në rigjykim nga Gjykata e Apelit, më 4 maj 2016. Apeli kishte anuluar aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, e cila më 7 korrik 2015, dy të akuzuarit për vrasjen e Naim Hajrizit, Gëzim Retkoceri dhe Osman Spahiu i kishte dënuar me nga 30 vjet burgim.

Me rastin e kthimit në rigjykim, Gjykata e Apelit, kishte konstatuar se Gjykata Themelore në Prishtinë kishte shkelur dispozitat e procedurës penale dhe se dispozitivi i aktgjykimit nuk ishte hartuar ashtu siç parashihet me Kodin e Procedurës Penale.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, i akuzon Retkocerin dhe Spahiun, se më 29 prill të vitit 2009, me qëllim që vetit t’i sjellin dobi pasurore, e kishin rrëmbyer tani të ndjerin Naim Hajrizin, me qëllim që ta privojnë nga jeta.

Sipas aktakuzës, tani të ndjerin e kishin goditur me mjete të forta në kokë, duke ia lidhur këmbët dhe duart.

Prokuroria pretendon se dy të akuzuarit pasi e kishin vrarë tani të ndjerin, e kishin dërguar në një lokacion ndërmjet fshatit Smallushë dhe Dobratin dhe për të fshehur gjurmët, e kishin djegur trupin e tij.

Auto Mita me një mundësi të mirë për bizneset – për çdo veturë të re, SERVISI FALAS deri në 100…

Të tjera